هشدار

SQL: SELECT productID, categoryID, name_fa as name, description_fa as description, customers_rating, Price, in_stock, brief_description_fa as brief_description, list_price, price_call, product_code, sort_order, date_added, date_modified, default_picture, extra_file, eproduct_available_days, eproduct_download_times, eproduct_filename, weight, meta_description, meta_keywords, free_shipping, is_account, min_order_amount, classID, cod_link, shipping_freight, customer_votes, enabled FROM SKH_products WHERE productID='119'Error: Unknown column 'extra_file' in 'field list' SQL query : SELECT productID, categoryID, name_fa as name, description_fa as description, customers_rating, Price, in_stock, brief_description_fa as brief_description, list_price, price_call, product_code, sort_order, date_added, date_modified, default_picture, extra_file, eproduct_available_days, eproduct_download_times, eproduct_filename, weight, meta_description, meta_keywords, free_shipping, is_account, min_order_amount, classID, cod_link, shipping_freight, customer_votes, enabled FROM SKH_products WHERE productID='119'

جزئیات فنی

SQL: SELECT productID, categoryID, name_fa as name, description_fa as description, customers_rating, Price, in_stock, brief_description_fa as brief_description, list_price, price_call, product_code, sort_order, date_added, date_modified, default_picture, extra_file, eproduct_available_days, eproduct_download_times, eproduct_filename, weight, meta_description, meta_keywords, free_shipping, is_account, min_order_amount, classID, cod_link, shipping_freight, customer_votes, enabled FROM SKH_products WHERE productID='119'
Error: Unknown column 'extra_file' in 'field list' SQL query : SELECT productID, categoryID, name_fa as name, description_fa as description, customers_rating, Price, in_stock, brief_description_fa as brief_description, list_price, price_call, product_code, sort_order, date_added, date_modified, default_picture, extra_file, eproduct_available_days, eproduct_download_times, eproduct_filename, weight, meta_description, meta_keywords, free_shipping, is_account, min_order_amount, classID, cod_link, shipping_freight, customer_votes, enabled FROM SKH_products WHERE productID='119' in /home/manomete/public_html/includes/product_detailed.php on line 87

مشخصات سیستم

بازگشت به فروشگاه

لطفاً توجه داشته باشید خطای به وجود آمده در آرشیو خطاهای سایت شما برای بررسی های آینده ذخیره گردید

درصورتی که قادر به ارسال خطا نمی باشید آنرا در صفحه پشتیبانی سایت سبدخرید ارسال نمایید

هشدار

هشدار

Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

جزئیات فنی

Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

مشخصات سیستم

  • Sabadkharid FLEX Verion : 1.0
  • PHP : 5.3.29
  • MySQL Client :3.3.10
  • Memory limit : 64M
  • Maximum session lifetime : 1440

بازگشت به فروشگاه

لطفاً توجه داشته باشید خطای به وجود آمده در آرشیو خطاهای سایت شما برای بررسی های آینده ذخیره گردید

درصورتی که قادر به ارسال خطا نمی باشید آنرا در صفحه پشتیبانی سایت سبدخرید ارسال نمایید